جوایز و افتخارات

لوح تقدیر

لوح تقدیر دریافتی از مدیرعامل محترم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

لوح تقدیر دریافتی از مدیرعامل محترم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

اردیبهشت 1395

تقدیرنامه جشنواره علم تا عمل

برکزیده مقام کشوری

پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل

اردیبهشت 1394

تقدیرنامه

شرکت دانش بنیان برتر

پارک علم و فناوری استان فارس

فروردین 1394

تقدیرنامه

تقدیر از اجرای پروژه

دانشکده علوم و فنون زرهی نزسا

تیر 1393

تقدیرنامه جشنواره سلمان فارسی

کسب مقام سوم

جشنواره تحقیقاتی سلمان فارسی

خرداد 1391